Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

Mikor szükséges a munkavédelmi oktatás?

2020.05.16

A munkavédelmi oktatás fontossága

A munkavédelem sok mindennel foglalkozik, egy dologra azonban önmagában nem képes: nem képes a munkavégzés veszélyeiből bekövetkező balesetet meg nem történtté tenni.

A munkavédelmi oktatás célja, hogy minden munkavállaló rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, a munkavégzése során magabiztosan alkalmazza azokat, és a munkaidő után épen és egészségesen térhessen haza a családjához.

A munkavédelmi oktatásra vonatkozó jogszabály

Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor,

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani?

Munkába álláskor: azaz előzetes oktatás, amelyet az első tényleges munkába állást megelőzően kell megtartani.

Munkahely vagy munkakör megváltozásakor: Ha a munkavállalót másik telephelyre helyezik át (ideiglenesen is, pl. 1 napra helyettesíteni), illetve az addigitól eltérő körülmények között foglalkoztatják. Ide tartozik az a helyzet is, amikor a munkavédelmi követelmények változnak meg, pl. új előírást vezetnek be, vagy meglévőt módosítják.

Munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor: újbóli oktatása szükséges, ha a munkaeszközt amelyen dolgozik, átalakítják, szerkezeti elemeit vagy működését módosítják, stb. Ha új munkaeszközt helyeznek üzembe, a munkavállalóval a kezelés szabályain kívül annak munkavédelmi előírásait is el kell sajátítani.

Szükséges időközönként ismétlődően: a megszerzett ismeretek az idők folyamán elhalványulnak, feledésbe merülnek. Ezért szükséges azok időről-időre történő felelevenítése, az ismétlődő oktatás keretében. Ez az oktatás egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy az elmúlt időszak munkavédelmi eseményeit, tapasztalatait érintett munkavállalók tudomására hozzák..

Rendkívüli oktatás: rendkívüli oktatást szükséges tartani, ha a munkáltató területén olyan súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, vagy a dolgozó életét, egészségét veszélyeztető esemény történt, amely a munkavállalók meghatározott köre számára munkakörük vagy tevékenységük alapján tanulságul szolgálhat. Az oktatás egyéni vagy csoportos formában is történhet. A rendkívüli oktatás során elhangzottak elsajátításáról meg kell győződni.

Gyakorlati oktatás: A gyakorlati oktatás célja, hogy elősegítse és biztosítsa az elméleti munkavédelmi ismeretek begyakorlását, következetes alkalmazását. A gyakorlati munkavédelmi oktatás anyagát a munkakör és a szakmai-, területi sajátosságok figyelembevételével általában az önálló munkaterület vezetője állítja össze.

A gyakorlati munkavédelmi oktatás szempontjai:

 • a munkaterület, munkahely, munkaidő, pihenőidő, étkező- és dohányzóhely, szociális létesítmények, közlekedési utak, ki- és bejáratok, vészkijáratok, menekülési útvonalak, stb. bemutatása, használati követelmények ismertetése;
 • a renddel, a biztonsággal, egészségügyi követelményekkel, az öltözettel, a ruházattal kapcsolatos konkrét információkat;
 • a munkavégzés során használatos eszközöket és alkalmazásuk módját, a munkavégzés és a termelőeszközök veszélyeit, a veszélyes anyagokat, a veszélyes helyeket, a biztonsági berendezéseket, a villamos főkapcsolókat és azok kezelését;
 • az elsősegélynyújtó helyeket, az elsősegélynyújtás módját és lehetőségeit;
 • a munkavégzés során kötelező védőruha, egyéni védőfelszerelés használatának szabályait;
 • az adott munkakörre, munkahelyre vonatkozó egyéb speciális követelményeket.

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

A munkavédelmi oktatásban, így a tematika kidolgozásában munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személynek kell közreműködnie. 

Az ismétlődő munkavédelmi oktatás gyakorisága

A jogszabály azt mondja, hogy az oktatást szükség esetén meg kell ismételni. És mikor derül ki, hogy szükséges lett volna? Hát mondjuk akkor, ha bekövetkezik egy munkabaleset. 

Azt javaslom, hogy az ismétlődő munkavédelmi oktatások gyakoriságát legfeljebb 1 éves isőszakban határozzák meg.

A munkáltatónak valamilyen belső szabályzatban mindenképp meg kell határozni az oktatásokrendjét, pl. a munkavédelmi szabályzatban.

Vannak egyéb jogszabályok, amelyek pontosan meghatározott időszakonként (pl. 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet melléklete I. fejezet, 6.2. pont) előírják az oktatás megtartását, ezeket természtesen szigorúan be kell tartani.

Általános szabályok

 • A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani. 
 • Az oktatás időtartamára átlagkereset jár. 
 • Az ismeretek elsajátításáról az oktató beszámoltatással köteles meggyőződni (szóbeli, írásbeli stb.). 
 • Ha a dolgozó rajta kívül álló okból (betegség) az oktatáson nem jelenik meg, pótoktatásban kell részesíteni. 
 • A munkavédelmi oktatás, pótoktatás, megtörténtét az erre rendszeresített oktatási naplóban kell rögzíteni. 
 • A munkavédelmi oktatási napló 5 évig meg kell őrizni. 
 • Minden munkavállalóval az általa értett nyelven kell megismertetni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés rá vonatkozó szabályait.

Az általános munkavédelmi oktatási anyag rövid tartalma, avagy miről kell szólnia a munkavédelmi oktatásnak

 1. A munkavédelemjogi szabályozása, területei: munkabiztonság, munkaegészségügy
 2. A munkát végzők munkavédelmet érintő jogai és kötelességei
 3. A munkáltató munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
 4. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei, a biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei.
 5. A biztonságos közlekedés, közlekedési utak, biztonsági, rendelkező jelek.
 6. A munkavégzés során előforduló veszélyforrások igénybevétel, ártalmak, az ellenük való védekezés módja.
 7. Gépek, berendezések, eszközök veszélyforrásai, biztonságos használata.
 8. Elektromos készülékek, berendezések veszélyforrásai, biztonságos használat.
 9. A kézi anyagmozgatás alapvető szabályai, teheremelési normák.
 10. Tárolás raktározás biztonsági előírásai.
 11. A gépi anyagmozgatás alapvető szabályai.
 12. Létrák biztonságos használata.
 13. Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, hulladékkezelés. Veszély szimbólumok, biztonsági adatlap.
 14. Képernyős munkahely kialakítása, a képernyő ellőtt végzett munka egészségvédelme.
 15. Egyéni védőeszközök.
 16. Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása. Kvázi baleset.
 17. Baleset, sérülés bekövetkeztekor a magatartási szabályok.
 18. Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek.
 19. Dohányzás.
 20. A munkavédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei.

Munkavédelmi oktatás a Premium Safety-nél

A következő oktatási formákat alkalmazzuk:

 • hagyományos kontaktórás előadással,
 • hagyományos írásos oktatási tematikával, amit minden munkavállaló megkap,
 • power point bemutató készítésével, amelyet a megbízó a saját képzési rendszerébe illeszthet,
 • kifejezetten a cégre szabott oktató videó készítésévelamelyet a megbízó a saját képzési rendszerébe illeszthet,
 • video chat-en keresztül.

Az ismeretek elsajátításáról minden esetben tesztlappal bizonyosodunk meg. 

Az oktatások ára függ annak fajtájától, módjától, illetve a munkavállalók tevékenységeitől, a munkavégzés során használat gépek, berendezésektől, falhasznált vegyi anyagok számától.